top of page

Szállodai szabályzat 

A Hotel Magnus Klause *** szállodára érvényes az Osztrák Szállodaiparra vonatkozó szabályzat, ami kiegészül további saját pontokkal. A szobafoglalás elfogadásakor, vagyis  a szerződés megkötésekor létre jön az elszállásolási szerződés ami az alábbi feltételeket tartalmazza.

 

Az Osztrák Szállodaiparra vonatkozó általános üzleti feltételek:

 

1§ Érvényességi terület:

A szállodaiparra vonatkozó általános üzleti feltételeket az 1981. szeptember 23-án megfogalmazott „ÖHVB”e-ben tették közzé. Az „AGBH” 2006. nem zárja ki külön-megállapodások létrejöttét.

 

2§ Fogalmi meghatározás:

Szállásadó: Egy természetes vagy jogi személy, aki ellenszolgáltatás fejében elszállásolja a vendéget.
Vendég: Egy természetes személy, aki a szálláshelyet igénybe veszi, tehát a vendég a szerződés partnernek számít és minden olyan személy, aki vele érkezik.
Szerződés partner: Olyan külföldi vagy belföldi természetes vagy jogi személy, aki mint vendég vagy egy vendég részére az elszállásolási szerződést megköti.
Fogyasztó és vállalkozó: A megfogalmazás az „IDGF” 1979-ben megállapított fogyasztóvédelmi törvény alapján értendő.
Az elszállásolási szerződés: A szállásadó és a szerződés partner között megkötött szerződés, aminek tartalma az elkövetkezendőkben kerül kifejtésre.

 

3§ Szerződéskötés - Előlegfizetés:

Az elszállásolási szerződés akkor jön létre, amikor a szállásadó elfogadja a szerződés partner megrendelését. Tehát a szállásadó azokkal a feltételekkel jogosult az elszállásolási szerződést megkötni, ha a szerződés partner megfelel az előlegfizetés kötelezettségének. Amint a szerződés partner az előlegfizetést írásban vagy szóban elfogadja, létre jön az elszállásolási szerződés, melyben a szerződés partner az előleg befizetésére vállal kötelezettséget a szállásadóval szemben. A szerződés partner az előleget köteles a szállás elfoglalása előtt legkésőbb 7 nappal befizetni. Az átutalás költségét is ő fizeti illetve a hitel és bankkártyás fizetésekre a mindenkori, feltételek érvényesek. Az előleg csak egy része a megállapított végösszegnek.

 

4§ Az elszállásolás kezdete és vége:

A szerződés partnernek joga van, ha csak a szállásadó másmilyen időpontot nem ajánl fel a szállást az említett napon 16 órától elfoglalni. Ha a szobát reggel 6 óra előtt veszi igénybe, köteles az előző éjszaka költségeit is kifizetni. A szobát a vendégnek az elutazása napján köteles déli 12 óráig elhagyni, ha ez nem történik meg a megállapított határidőn belül, a szállásadónak joga van egy másik napot is kiszámlázni.

 

5§ Visszalépés az elszállásolási szerződéstől – Lemondási díj:

 

A szállásadó általi visszalépés:
Ha az előleg még nem került befizetésre és a szerződés partner az előleg befizetést nem teljesítette az előre meghatározott időpontig, a szállásadó visszaléphet az elszállásolási szerződéstől. Ha a vendég a meghatározott érkezési napon este 6 óráig nem jelenik meg, akkor a szállásadónak megszűnik az elszállásolási kötelezettsége kivétel, ha előzőleg megállapodtak egy későbbi érkezési időpontban. A szállásadónak joga van az előre megegyezett érkezési nap előtt legkésőbb 3 hónappal az elszállásolási szerződést felbontania kivétel, ha előzetesen nem egyeztek meg másképp a felek.

A szerződés partner általi visszalépés: 
Legkésőbb 3 hónappal a megegyezett érkezési nap előtt a szerződés partner költségek nélkül felbonthatja az elszállásolási szerződést. Az alábbi esetekben visszalépési költség fizetendő:

·      1 hónappal az érkezés lemondása előtt 40%-a fizetendő a teljes összegnek

·      1 héttel az érkezés lemondása előtt 70%-a fizetendő a teljes összegnek

·      1 héten belül az érkezés lemondása előtt 90%-a fizetendő a teljes összegnek

Ha a szerződés partner az odautazás napján nem jelenik meg a szálláshelyen, tőle független és rendkívüli események bekövetkezése miatt (pl.: hóesés, árvíz) tehát lehetetlenné válik az odautazás, nem köteles megtéríteni az aznapi éjszaka árát. Ha 3 napon belül az odautazás megkezdésére lehetőség adódik a szállásért való fizetési kötelezettség újjáéled.

 

6§ Kárpótlás:

Ha a szerződéspartner úgy kívánja, a szállásadó rendelkezésére bocsájthat egy másik szobát, abban az esetben, ha elvárása indokolt, és a szobák közötti eltérés csekély jelleggel bír. Indokolt példa erre, ha a kijelölt szoba használhatatlan, vagy a már elszállásolt vendégek tartózkodásukat meghosszabbítanák, vagy átfoglalnák, vagy egyéb fontos indok nem szolgál ezen változtatások meghozatalára. Minden ilyen többletköltség a szállásadót illeti.

 

7§ A szerződéspartner jogai:

Az elszállásolási szerződés megkötése által a szerződés partner megszerzi a jogot, hogy gyakorlati használatba vegye a kibérelt szobát. A berendezés és gyakorlati eszközök minden különös feltétel nélkül a vendég számára elérhetőnek kell lennie. A szerződés partnernek joga van a hotel és a vendégtér teljes körű kihasználására, és köteles a házirendet betartani.

 

8§ A szerződéspartner kötelezettségei:

A szerződés partner köteles legkésőbb az elutazás időpontjáig a megállapított összeget és a többletköltséget kifizetni, ha valamilyen okból kifolyólag ő vagy a vele érkező vendégek teljesítő képtelenné válnak, kötelesek pluszként a forgalom utáni adót kifizetni.

A szállásadó nem köteles idegen országból érkező valutát elfogadni. Amennyiben elfogadja a valutát a hivatalos napi árfolyamon köteles beváltania azt. Ha bármilyen pluszköltség felmerül a kézpénzforgalom nélküli fizetésnél vagy valuta átváltásnál, ebben az esetben a szerződés partner köteles ezen extra költségek megtérítésére. A szerződéspartner köteles a szállásadót ért mindennemű kárában kompenzálnia, amit ő vagy a hozzátartozó vendég okozott.

 

9§ A szállásadó jogai:

A szállásadó rendelkezik a visszatartás vagy úgynevezett zálogjoggal, hogy a szerződésben felmerült követeléseit biztosítsa illetve a szerződés partner által okozott külön költségeit pótolja. A szerződés partner meghosszabbíthatja tartózkodását vagy egy szokatlan időpontban veszi igénybe a szolgáltatást, akkor a szállásadónak joga van pluszköltséget felszámolni. Ezeknek az áraknak szerepelniük kell az árlistán. A szállásadónak joga van saját belátása szerint ezektől a pluszköltségektől eltekinteni. A szállásadónak joga van a vendég ott tartózkodása alatt részösszegeket a számlájához hozzácsatolnia.

 

10§ A szállásadó kötelezettségei:

A szállásadó köteles a megállapított szolgáltatásokat hiánytalanul biztosítani. A külön szolgáltatások, melyek nem tartoznak a szállásárba a következőek:

A felsoroltak külön tételként szerepelnek a számlán (szauna, gőzfürdő, uszoda, szolárium, garázsszolgáltatás) Olyan berendezésért, mint pl. a gyermekágy egy kedvezményes ár megállapítása illeti.

 

11§ A szállásadó anyagi felelőssége a vendégek személyes tárgyaiban okozott kárért:

Csekély gondatlanság esetén felelőssége nem állapítható meg. Ha a szerződés partner egy vállalkozó, akkor felelőssége még nagy gondatlanság esetén sem állapítható meg. A szállásadó jótállása pénz és értékpapír esetében 550 Euró értékig állapítható meg. Köteles megtérítenie a kárt abban az esetben, ha azt ő maga, vagy egy alkalmazott okozta. Az értékmegőrzést, mint például (értékpapír, készpénz, értékes tárgy) a szállásadó visszautasíthatja, ha a vendég ezt a szálláslétesítményen belül megőrzésre kínálja. Minden esetben mentesül a szállásadó a felelősség alól, ha a szerződés partner, vendég kárigényét nem az észlelés pillanatában jelzi felé.

 

12§ A szállásadó anyagi felelősségének korlátozásai:

Ha a szerződéspartner fogyasztó, akkor a szállásadó felelősségét könnyű gondatlanság miatt kizárják, kivéve, ha személyi kár történik. Ha a szerződéspartner vállalkozó, a szállásadó felelőségét csekély, és nagy gondatlanság esetében is kizárják.

 

13§ Állat tartás:

Az állatokat a létesítménybe kizárólag a szállásadó előzetes hozzájárulásával lehet elszállásolni, és minden esetben egy különdíj fizetése ellenében lehetséges. Az a szerződéspartner, aki állatot hoz magával köteles teljes ott tartózkodásuk alatt a létesítményrendjét biztosítani saját költéségére. Köteles olyan különbiztosítással rendelkeznie, ha az állat valamilyen károkozást követ el, annak költségeit teljesen megtérítse. A szállásadó kérésére köteles ezt a biztosítást bemutatnia. Az állatot a közös létesítményekbe, például szalon, étterem, wellness helyiségekbe tilos bevinni.

 

14§ Az elszállásolás meghosszabbítása:

A szerződés partnernek nincs jogosultsága arra, hogy elszállásolása meghosszabbításra kerüljön. A vendégnek időben be kell nyújtania igényét a tartózkodásának meghosszabbítására, hogy a szállásadó módosítani tudja az elszállásolási szerződést, bár nincs kötelezettsége, hogy a vendég kérésének eleget tegyen. Ha az elutazás napján a vendég nem tudja tőle független, rendkívüli esemény miatt a szálláshelyet elhagyni, vagy az elutazási lehetőségek teljesen használhatatlanná válnak, akkor az elszállásolási szerződés meghatározatlan időre automatikusan meghosszabbításra kerül. Csak akkor lehetséges egy csökkentett árat ajánlani, ha a szerződés partner a szálláshely szolgáltatásait a folyamatos rossz időjárási viszonyok miatt nem teljesen tudja kihasználni. A szállásadónak joga van például árként a nem főszezoni árat megállapítani.

 

15§ Az elszállásolási szerződés lezárása – Idő előtti felbontása:

Az elszállásolási szerződés egy meghatározott időben lezárul, amikor a szerződésbe foglalt periódus befejeződik. Ha a szerződés partner idő előtt elutazik, akkor a szállásadónak joga van a teljes árat felszámolni. Ebben az esetben akkor tud kedvezményt adni, ha csökkenti a szolgáltatásait, vagy, ha a szobára egy új foglalás érkezik. A vendég halála esetén lezárul a szerződés a szállásadóval. A szállásadónak joga van azonnali hatállyal az elszállásolási szerződést felbontania a következő okokból:

 

·      ha a vendég, szerződés partner a szálláshelyet nem megfelelően vette igénybe vagy tapintatlan és helytelen viselkedésével megsértette az együttélés szabályait vagy más vendégek tulajdonát, erkölcsét vagy akár testi épségét

·      ha a vendég, szerződés partner egy betegséget vagy fertőző betegséget kapott az ott tartózkodása alatt, ami ápolásra szorul.

·      ha a vendég, szerződés partner a számlát egy meghatározott időn belül nem rendezi.

Ha a szerződésteljesítés egy magasabb erő vagy esemény által lehetetlenné válik, a szállásadó a felmondási idő betartása nélkül felmondhatja a szerződést, tehát a szállásadó az elszállásolási kötelezettsége alól mentesül.

 

16§ A vendég megbetegedése, vagy halála

Ha egy vendég megbetegszik a szálláshelyen, akkor a kérésére az elszállásoló orvosi segítséget hívhat. Ha a szállásadó veszélyesnek vagy szükségesnek ítéli meg a helyzetet vagy a vendég önállóan nem képes, akkor a kérése nélkül is hívhat orvosi segítséget. Ha önállóan nem képes, döntésképtelen vagy a hozzátartozóival a szállásadó nem tud kapcsolatba lépni, akkor a vendég költségére gondoskodhat az orvosi ellátásról. Ez a felelőssége a szállásadónak akkor zárul le, amikor a vendég önálló döntésre alkalmas vagy a hozzátartozók értesülnek a betegségről. A szállásadónak a szerződés partnerrel vagy vendéggel szemben illetve halál esetén a jogutóddal szemben a következő költségek megtérítésére van joga:

·      orvosi költségek, betegszállítási költség, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségei

·      szükséges szobafertőtlenítés

·      az ágy illetve a hozzátartozó ágynemű fertőtlenítése, helyreállítása

·      a falak, a berendezési tárgyak, szőnyeg helyreállítása, amely a megbetegedés vagy halál által kárt szenvedett

·      olyan költségek megtérítése, amely a használhatatlanná vált szobák kiadhatatlanságát kompenzálta

·      mindenféle kár megtérítése, ami a szállásadót érte

 

17§ Teljesítési hely, jogállapot, jogválasztás

A teljesítési hely az, ahol az elszállásolás létrejön. Ez a szerződés az osztrák alaki és anyagi jog alapján köttetett a nemzetközi magánjog kizárásával. A szállásadónak jogában áll a jogait más helységű és tárgyi bíróság előtt érvényesíteni.

 

18§ Egyéb

A szállásadónak joga van a szerződés partner követeléseivel szemben saját követeléseket felállítani, ez visszafelé nem lehetséges, kivétel, ha a szerződés partner követelései jogszerűek vagy a szállásadó elismeri őket. Mindig az előre megbeszélt, lefektetett megállapodások vannak érvényben.

 

Szállodánk szabályzata az alábbi pontokban egészül ki vagy módosul az osztrák szállodai szabályzathoz képest.

 

Fogalmak: 

Ajánlat: az ajánlatkérő által megadott paraméterek alapján ajánlott ár. 
Foglalási díj / ár/:  az ajánlat elfogadása  után a szerződésben szereplő foglalás teljes összege.
Foglalási előleg: a foglalás után a szerződésben szereplő foglalási ár  20  %-a.

 

1., Szállodánkban előzetes foglalás csak írásban/ e-mail, fax/ lehetséges. A foglalást írásos ajánlatadás előzi meg, melynek elfogadása után visszaigazoljuk a foglalást.  A szálloda ajánlattétele nem minősül foglalásnak. A foglaláskor  a szerződő fél elfogadja a Szálloda szabályzatban található feltételeket. A foglalás után, az érkezés előtt max. 1 hónappal köteles a  szerződő partner  az előleget a visszaigazolásban megadott bankszámlára átutalni.

 

2., Előleg fizetésnél mindig a vendég nevét és a tartózkódás időtartamát rögzíteni kell az utalás közleményében,ellenkező esetben nem tudjuk beazonosítani a vendéget. A banki költség mindig a szerződő felet terhei.

 

3., Lemondási feltétel: Bármely időszakban is történik a lemondás, azt csak írásban áll módunkban elfogadni .  3 nappal az érkezés előtti lemondáskor 100 % - a fizetendő a foglalási díjnak.  Általános szállodai szabályzattól eltérően ebben az esetben  szállodánk felajánl  egy kedvező lehetőséget vendégeink részére, mely szerint a befizetett  előleg felhasználható egy másik, a értékesítés  által egyeztetett időpontban  / a szezonárak figyelembevételével pl.  mellékszezoni ár nem érvényesíthető főszezonban. 

 

4.,  Szoba elfoglalási időpontja 16 óra, szobaelhagyás 10 óra.  Korábbi érkezés, illetve későbbi távozás esetén a szálloda recepciójával egyeztetve csomagmegőrzésre van lehetőség.

 

5.,  A  recepció 7 órától 22 óráig tart nyitva. Nyitvatartáson kívül a recepción egy táblán illetve a bejáratnál kihelyezett ügyeleti telefonszámon rendelkezésre állunk.  

 

6.,Téli időszakban a  síelők síelés után a sí tárolón keresztül közelíthetik meg az épületet.  

 

7.,  A szállodai egész épülete a bár kivételével nem dohányzó.  A dohányzási tilalom megszegője 100 euro megfizetésére kötelezett.

 

8., Az esetlegesen felmerülő vendégpanaszokat  a vendég köteles azonnal jelezni  a recepció felé.  Utólagosan, a számla kiegyenlítésekor már erre nincs lehetőség.

 

9., A szállodában a vendégek által okozott kár jegyzőkönyv köteles és azonnal megtérítendő.

10., Szállodánkban a szobakártya, a parkolókártya és egyéb eszközök kölcsönzése kaució köteles.

bottom of page